Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden is een overeenkomst tussen HUSTL ("HUSTL", hierna
te noemen "HUSTL", "Wij", "Ons" of "Onze"), en de Gebruiker.

GELIEVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG TE LEZEN, AANGEZIEN ZE
BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN OVER UW WETTELIJKE RECHTEN, RECHTSMIDDELEN
EN VERPLICHTINGEN. DOOR DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM OF
DE SERVICE, GAAT U AKKOORD TE VOLDOEN AAN EN WETTELIJK GEBONDEN TE ZIJN
DOOR DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, ONGEACHT
OF U EEN GEREGISTREERDE GEBRUIKER VAN DE SERVICE WORDT.

 

I. Definities

1.1 HUSTL is een online Platform dat informeert. De diensten van HUSTL zijn
om Gebruikers te inspireren, motiveren, en informeren. HUSTL biedt hierbij
handvatten die Gebruikers mogelijk ondersteunen om de geformuleerde HUSTL
lifestyle te leven.

1.2 Derde partijen: Ook wel “Derden” genoemd. Een persoon, organisatie of
andere eenheid die geen onderdeel is en ook geen klant is van HUSTL.

1.3 Gebruiker: Eenieder die de website van HUSTL bezoekt en daar
handelingen verricht.

1.4 Gebruikerscontent: Content gecreëerd, en mogelijk geplaatst, door
Gebruikers.

1.5 HUSTL: Bedrijfsonderdeel van Maintain Design dat als op zichzelf staand
behandeld wordt.

1.6 Affiliate: Degene/hetgeen die/dat zich heeft aangemeld bij het
partnerprogamma van een adverteerder.

1.7 Affiliate Adverteerder: De partner waarvoor de Affiliate advertenties
of dergelijke gaat plaatsen.

1.8 Service: Alles wat wij voor de Gebruiker en/of klant doen dat verder
gaat dan het faciliteren van een eenvoudig bereikbare website. Hieronder
valt ook het registreren/aanmaken van een account en alles wat daarbij
betrokken is.

1.9 Platform: Het web gedeelte van HUSTL.

 

II. Gebruiksvoorwaarden

2.1 Door toegang tot of gebruik van de Service en/of het Platform door
middel van registreren en/of een account aanmaken of door het
downloaden/uploaden of plaatsen van enige inhoud van of op het Platform,
geeft u aan dat u de Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrijpt en ermee
instemt gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene
Voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Service
en vormen een bindende juridische overeenkomst tussen u en HUSTL. Lees ook
zorgvuldig ons Privacy Policy op hustl.nl/privacy-policy.

2.2 Daarnaast kunnen bepaalde delen van het Platform (en uw toegang tot of
gebruik van bepaalde services) andere voorwaarden, normen, richtlijnen of
beleidslijnen bevatten of kan het nodig zijn dat u akkoord gaat met
aanvullende voorwaarden en bepalingen en deze accepteert. Als er een
conflict is tussen deze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden die voor een
specifieke service zijn gepost, hebben deze laatste voorwaarden voorrang op
uw gebruik van of toegang tot die specifieke service.

2.3 Als u de Service niet gebruikt in overeenstemming met deze Algemene
Voorwaarden, kunt u civiel- en strafrechtelijke sancties krijgen.

2.4 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat HUSTL geen partij is bij
overeenkomsten die zijn aangegaan tussen andere Gebruikers. HUSTL heeft
geen controle over het gedrag van andere Gebruikers van de Service,
garandeert geen resultaten en wijst alle aansprakelijkheid in dit verband
af voor zover de wet dat toestaat.

2.5 Als u ervoor kiest om een account op HUSTL aan te maken, begrijpt u en
gaat u ermee akkoord dat uw relatie met HUSTL beperkt is tot het zijn van
een Gebruiker en/of een Derde partij, en niet een werknemer, agent,
mede-uitvinder, of een soortgelijke relatie, van HUSTL om welke reden dan
ook.

 

III. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

3.1 HUSTL kan, op elk moment en naar eigen oordeel, de Service wijzigen en
functies van de Service toevoegen, wijzigen of verwijderen, zonder
voorafgaande kennisgeving aan u.

3.2 Als Wij deze Algemene Voorwaarden wijzigen, zullen we de "Laatste
bijgewerkt" datum onderaan deze Algemene Voorwaarden updaten.

3.3 Indien Wij de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt via het Platform,
houdt het voortzetten van het gebruik van de Service na dergelijke
wijzigingen van de Service in dat u deze wijzigingen en de gewijzigde
Algemene Voorwaarden accepteert.

3.4 Als de gewijzigde Algemene Voorwaarden niet aanvaardbaar zijn voor u,
is uw enige optie het stopzetten van het gebruik van de Service.

 

IV. Geschiktheid

4.1 Om in aanmerking te komen voor het gebruik van de Service en om een
account aan te maken, moet u aan de volgende criteria voldoen en moet u
verklaren en garanderen door het registratieproces te voltooien en/of de
Service te gebruiken dat u:

4.1.1 akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden;

4.1.2 een mens bent; accounts geregistreerd door "bots" of andere
geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan;

4.1.3 ten minste 18 jaar oud bent;

4.1.4 op dit moment niet verbannen bent tot het Platform of Service, en
niet anderszins verbod hebt om een account te hebben;

4.1.5 slechts één account op een bepaald moment te zullen hebben;

4.1.6 de volledige macht, bevoegdheid en wettelijke bevoegdheid hebben om
deze Algemene Voorwaarden aan te gaan en dit zal niet in strijd zijn met
enige andere overeenkomst waaraan u gebonden bent;

4.1.7 u dient uw wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en alle
andere gevraagde informatie te verstrekken om het aanmeldingsproces te
voltooien;

4.1.8 zal geen inbreuk maken op de rechten van HUSTL, met inbegrip van
IE-rechten zoals auteursrechten en handelsmerkrechten.

 

V. Over het Platform

5.1 Het Platform fungeert als informatie plek. De diensten van HUSTL zijn
om Gebruikers te inspireren, motiveren, en informeren. HUSTL biedt hierbij
handvatten die Gebruikers mogelijk ondersteunen om de geformuleerde HUSTL
Lifestyle te leven.

5.2 Gebruikers zullen alle toepasselijke wetten naleven, inclusief, maar
niet beperkt tot, commerciële wetten, privacywetten, intellectuele eigendom
wetten, anti-spam wetten, exportcontrole wetten en wettelijke vereisten.

 

VI. Account Registratie en Beveiliging

A. Algemeen

6.1.1 Door u te registreren voor een account op het Platform, gaat u ermee
akkoord:

(i) Waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over
uzelf te verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw geldige
e-mailadres, zoals gevraagd door het registratieformulier;

(ii) Uw account te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze
waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.

6.1.2 Als u enige inhoud verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel
of onvolledig is, of als HUSTL redelijke gronden heeft om te vermoeden dat
dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is,
heeft HUSTL het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk
huidig of toekomstig gebruik van de Service te weigeren. U gaat ermee
akkoord geen account aan te maken met behulp van een valse identiteit of
informatie, of namens iemand anders dan uzelf. U gaat ermee akkoord dat u
niet meer dan één account heeft. U gaat ermee akkoord geen account aan te
maken of de Service te gebruiken als u eerder bent verwijderd door HUSTL,
of als u eerder bent verbannen van het Platform.

6.1.3 U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account
plaatsvinden.

6.1.4 U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de
vertrouwelijkheid van de informatie die u voor uw account bewaart,
inclusief uw wachtwoord, en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder
uw account totdat u uw account afsluit of bewijst dat de veiligheid van uw
account buiten uw schuld om in gevaar is gebracht. Om uw account af te
sluiten, kunt u een e-mail sturen naar info@hustl.nl.

6.1.5 U gaat ermee akkoord HUSTL onmiddellijk op de hoogte te stellen van
elk ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord, of enige andere
inbreuk op de beveiliging. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor
verliezen die door HUSTL of een andere gebruiker of bezoeker van het
Platform worden geleden als gevolg van het feit dat iemand anders uw
wachtwoord of HUSTL-account gebruikt als gevolg van het feit dat u uw
accountgegevens niet veilig en vertrouwelijk bewaart. U mag het wachtwoord
of het HUSTL-account van iemand anders op geen enkel moment gebruiken
zonder de uitdrukkelijke toestemming en toestemming van de houder van het
wachtwoord of HUSTL-account. HUSTL kan en zal niet aansprakelijk zijn voor
enig verlies of schade die voortvloeit uit het niet nakomen van deze
verplichtingen door u. HUSTL kan profielen controleren om te bevestigen dat
dergelijke pagina's voldoen aan de minimale vereisten van HUSTL.

 

VII. Hoe het Platform Werkt

A. Platform algemeen (website)

7.1.1 Ons Platform bestaat uit een openbare website waarop content wordt
geplaatst door HUSTL. Deze content bestaat voornamelijk uit (tekstuele)
blogartikelen en (embedded) media. Daarnaast is er informatie te vinden
over het bedrijf HUSTL. Ook bevat de website een shop-gedeelte waar
Gebruikers merchandise kunnen aanschaffen. De Gebruiker heeft de
mogelijkheid om een HUSTL-account aan te maken, waar hun gegevens in worden
opgeslagen.

 

B. Affiliate marketing

7.2.1 HUSTL maakt mogelijk gebruik van Affiliate marketing. Hierbij kunnen
Wij indirect of direct reclame maken voor een Affiliate Adverteerder. Dit
kan meerdere vormen aannemen, en HUSTL bepaald binnen de wettelijke normen
op welke manier dit gebeurt.

7.2.2 Contact tussen de Affiliate (Wij) en de Affiliate Adverteerder
geschied volgens nader overeen te komen manieren.

7.2.3 De volgende, maar niet beperkt tot, de volgende afspraken worden
vastgelegd in een separaat affiliate-overeenkomst:

(i) De duur van de samenwerking

(ii) Commissies

(iii) Verdienmodellen

(iv) Betalingen

(v) Aansprakelijkheid

 

VIII. Verantwoordelijkheden Gebruiker

8.1 Gebruikers:

8.1.1 voldoen aan alle toepasselijke wetten, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, commerciële wetten, privacywetten, wetten inzake intellectuele
eigendom, anti-spamwetten, wetten inzake exportcontrole en reglementaire
vereisten;

8.1.2 verstrekken nauwkeurige informatie aan HUSTL en houden deze bij;

8.1.3 gebruiken hun echte naam op hun profiel;

8.1.4 gebruiken de Service op een professionele manier;

8.1.5 passen een consistent en hoog niveau van beleefdheid toe, hebben
respect voor HUSTL, en andere Gebruikers;

8.1.6 maken gebruik van een hun gezonde verstand bij het plaatsen van
informatie, commentaar of andere inhoud met betrekking tot HUSTL of
Gebruikers.

8.2 Gebruikers zullen het volgende onder andere niet doen:

8.2.1 oneerlijk of onprofessioneel handelen;

8.2.2 de Service gebruiken voor enig commercieel doel of andere doeleinden
die uitdrukkelijk staan beschreven in deze Algemeen Voorwaarden;

8.2.3 inhoud toevoegen die niet bedoeld is voor, of onnauwkeurig is voor,
een aangewezen veld (bijvoorbeeld het indienen van een telefoonnummer in de
"titel") of een ander veld, of het toevoegen van telefoonnummers,
e-mailadressen, straatadressen of enige persoonlijk identificeerbare
informatie waarvoor geen veld is voorzien door HUSTL;

8.2.4 het creëren van een valse identiteit op HUSTL;

8.2.5 het creëren van een verkeerde voorstelling van de huidige of vorige
functies en kwalificaties;

8.2.6 het creëren van een verkeerde voorstelling van zaken geven over de
banden met een persoon of entiteit, in het verleden of het heden;

8.2.7 zich als een andere voorstellen en/of representeren;

8.2.8 een account aanmaken voor iemand anders dan zichzelf;

8.2.9 de account van een ander gebruiken of proberen te gebruiken;

8.2.10 een ander persoon lastigvallen, misbruiken of schade toebrengen;

8.2.11 het verzenden van spam of andere ongewenste berichten naar anderen;

8.2.12 profielen en informatie van anderen schrapen of kopiëren met behulp
van welke middelen dan ook (inclusief crawlers, browserplugins en add-ons,
en alle andere technologie of handmatig werk);

8.2.13 handelen op een onwettige, lasterlijke, beledigende, obscene,
discriminerende of anderszins verwerpelijke manier;

8.2.14 informatie vrijgeven die u niet mag worden vrijgeven (zoals
vertrouwelijke informatie van anderen);

8.2.15 inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen,
waaronder octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of
andere eigendomsrechten;

8.2.16 het schenden van de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten
van HUSTL, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van het
woord "HUSTL" of onze logo's in een bedrijfsnaam, e-mail of URL;

8.2.17 HUSTL-uitnodigingen gebruiken om berichten te sturen naar mensen die
u niet kennen of die u waarschijnlijk niet herkennen als een bekend
contactpersoon;

8.2.18 het plaatsen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, 'junkmail',
'spam', 'kettingbrieven', of enige andere vorm van ongeoorloofde
uitnodiging;

8.2.19 berichten sturen naar distributielijsten, nieuwsgroep-aliassen of
groeps-aliassen;

8.2.20 iets te plaatsen dat softwarevirussen, wormen of andere schadelijke
code bevat;

8.2.21 identificatoren manipuleren om de oorsprong van een bericht of post
die via de Services wordt verzonden te verhullen;

8.2.22 het creëren of beheren van een piramideschema, fraude of andere
soortgelijke praktijken;

8.2.23 de informatie, inhoud of gegevens van anderen die beschikbaar zijn
op het Platform te kopiëren of te gebruiken (behalve als dit uitdrukkelijk
is toegestaan);

8.2.24 de informatie, inhoud of gegevens op HUSTL te kopiëren of te
gebruiken in verband met een concurrerende dienst (zoals bepaald door
HUSTL);

8.2.25 het kopiëren, wijzigen of maken van afgeleide werken van HUSTL, het
Platform of enige andere gerelateerde technologie (behalve als
uitdrukkelijk toegestaan door HUSTL);

8.2.26 reverse-engineering, decompileren, demonteren, ontcijferen of op
andere wijze proberen de broncode van het Platform of enige verwante
technologie, of enig deel daarvan, af te leiden;

8.2.27 impliceren of verklaren dat u verbonden bent met of onderschreven
wordt door HUSTL zonder onze uitdrukkelijke toestemming;

8.2.28 het verhuren, leasen, uitlenen, verhandelen, verkopen/doorverkopen
van toegang tot het Platform of gerelateerde informatie of gegevens;

8.2.29 verkopen, sponsoren of anderszins te gelde maken van enig kenmerk
van de HUSTL, zonder toestemming van de HUSTL;

8.2.30 alle auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsrechten die op
of in ons Platform zijn opgenomen, te verwijderen;

8.2.31 alle advertenties op het Platform te verwijderen, te bedekken of te
verduisteren;

8.2.32 informatie van HUSTL te verzamelen, gebruiken, kopiëren of
overdragen zonder toestemming van HUSTL;

8.2.33 informatie van anderen te delen of openbaar te maken zonder hun
uitdrukkelijke toestemming;

8.2.34 handmatige of geautomatiseerde software, apparaten, scriptsrobots,
andere middelen of processen gebruiken om toegang te krijgen tot, "scrape",
"crawl" of "spider" het Platform of enige gerelateerde gegevens of
informatie;

8.2.35 gebruik te maken van bots of andere geautomatiseerde methoden om
toegang te krijgen tot het Platform, contacten toe te voegen of te
downloaden, berichten om te leiden of te versturen;

8.2.36 de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van het Platform
te bewaken voor enig concurrerend doel;

8.2.37 zich bezig te houden met "framing", "mirroring" of het op een andere
manier simuleren van het uiterlijk of de functie van het Platform;

8.2.38 overschrijven, overschrijden of opheffen van beveiligingsfuncties
van het Platform; en/of

8.2.39 de werking van het Platform verstoren of een onredelijke belasting
te veroorzaken (bijv. spam, denial of service-aanval, virussen,
game-algoritmen).

8.3 Hoewel HUSTL dergelijk gedrag en dergelijke inhoud op de Service
verbiedt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat HUSTL niet
verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud die op het Platform en tijdens de
Service wordt geplaatst en dat u desalniettemin aan dergelijk materiaal kan
worden blootgesteld. U gaat ermee akkoord het Platform en de Service op
eigen risico te gebruiken.

8.4 HUSTL kan uw account beëindigen voor het schenden van een of meer van
uw verantwoordelijkheden, voor het schenden van toepasselijke wetten,
regels, voorschriften of enige andere bepaling in deze Algemene
Voorwaarden, of voor enig wettig doel of naar ons eigen oordeel, met of
zonder kennisgeving. Daarnaast heeft HUSTL het recht om overtredingen van
een van de bovenstaande bepalingen te onderzoeken en te vervolgen in de
ruimste zin van de wet. Daarnaast kan HUSTL een reeks acties tegen u
ondernemen voor een schending van deze Sectie of deze Algemene Voorwaarden.

 

IX. Privacy Policy

9.1 U gaat ermee akkoord dat de Privacy Policy van HUSTL ( hustl.nl/privacy-policy) de
verzameling en het gebruik van uw persoonlijke informatie door HUSTL
regelt. HUSTL kan de Privacy Policy van tijd tot tijd bijwerken.

 

X. Inhoud van het Platform

A. HUSTL Content

10.1.1 In het kader van deze Algemene Voorwaarden wordt onder "IE-rechten"
verstaan alle bestaande en toekomstige al dan niet geregistreerde, huidige
en toekomstige intellectuele of industriële eigendomsrechten, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, alle octrooirechten, model- en designrechten,
topografierechten, merkenrechten, kledingrechten, auteursrechten, naburige
rechten, portretrechten, databankrechten, handelsnamen en knowhow, alsook
elke aanvraag voor de verwerving van dergelijke rechten en alle andere
rechten die gericht zijn op een bescherming of effect dat vergelijkbaar is
met een van de hierboven vermelde rechten.

10.1.2 De inhoud van het Platform, zoals, maar niet beperkt tot, tekst,
grafieken, afbeeldingen, logo's, gebruikersinterfaces, visuele interfaces,
foto's, knoppictogrammen, software, handelsmerken, geluiden, muziek, video,
artwork en computercode, en andere HUSTL-content, zijn beschermd onder
zowel Nederlands als toepasselijke buitenlandse IE-rechten en andere
wetten. Alle. HUSTL-content is eigendom van HUSTL of haar
contentleveranciers of klanten. De compilatie (d.w.z. het verzamelen,
rangschikken en monteren) van alle content op het Platform is het
exclusieve eigendom van HUSTL en is beschermd door Nederlandse en
toepasselijke buitenlandse IE-rechten en andere wetten. Ongeoorloofd
gebruik van de HUSTL-content kan in strijd zijn met deze wetten en is ten
strengste verboden. Op elke geautoriseerde kopie die u van de HUSTL-content
maakt dient u alle auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en andere
eigendomsvermeldingen in de originele HUSTL-content te behouden

10.1.3 U gaat ermee akkoord geen stappen te ondernemen om, in uw eigen naam
of in naam van een Derde partij, intellectuele-eigendomsrechten te
verkrijgen of te behouden die in het bezit zijn van HUSTL, haar commerciële
partners of een Derde partij die bijdraagt aan de HUSTL-content. U verbindt
zich er verder toe de HUSTL-content niet te verkopen of te wijzigen of de
HUSTL-content te reproduceren, weer te geven, in het openbaar uit te
voeren, te distribueren of anderszins te gebruiken voor enig openbaar of
commercieel doel, in verband met producten of diensten die niet van het
Platform zijn, op enige andere wijze die verwarring kan veroorzaken onder
consumenten, die HUSTL of haar licentiegevers in diskrediet brengt, die de
kracht van het eigendom van HUSTL of haar licentiegever verwatert, of die
anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van HUSTL of
haar licentiegever. U stemt er verder mee in dat u op geen enkele andere
wijze misbruik maakt van HUSTL-content die op dit Platform voorkomt. Elke
code die HUSTL maakt om HUSTL-content of de pagina's waaruit het Platform
bestaat te genereren of weer te geven, wordt ook beschermd door het
auteursrecht van HUSTL en het is u niet toegestaan dergelijke code te
kopiëren of aan te passen.

B. Gebruikscontent en Inzendingen

10.2.1 U bent eigenaar van uw inhoud, maar u staat toe dat HUSTL bepaalde
rechten op de inhoud krijgt, zodat Wij de inhoud die u plaatst kunnen
weergeven en delen. HUSTL heeft het recht om inhoud te bekijken of te
verwijderen, naar eigen oordeel.

10.2.2 U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek,
geluid, foto's, afbeeldingen, video's, advertenties, berichten of ander
materiaal dat door u wordt ingezonden, gepost, geüpload of weergegeven op
of via het Platform ("Gebruikerscontent") uitsluitend de
verantwoordelijkheid is van de persoon van wie deze Gebruikerscontent
afkomstig is. HUSTL claimt geen eigendom van of zeggenschap over enige
Gebruikerscontent. U of een Derde licentiegever, al naar gelang het geval,
behoudt alle octrooien, handelsmerken en auteursrechten op enige
Gebruikerscontent die u indient, plaatst of weergeeft op of via HUSTL en u
bent verantwoordelijk voor de bescherming van die rechten, al naar gelang
het geval. Door gebruikersinhoud op of via HUSTL in te dienen, te plaatsen
of weer te geven verleent u HUSTL een wereldwijde, niet-exclusieve,
volledig betaalde en royaltyvrije licentie om dergelijke gebruikersinhoud
te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, uit te voeren, te
verspreiden, weer te geven en te publiceren via HUSTL in verband met het
zakelijke doel van HUSTL. Daarnaast verleent u door het indienen, plaatsen
of weergeven van Gebruikerscontent die bedoeld is om voor het grote publiek
beschikbaar te zijn, aan HUSTL een wereldwijde, niet-exclusieve, volledig
betaalde en royaltyvrije licentie om dergelijke Gebruikerscontent te
gebruiken, te reproduceren, aan te passen, uit te voeren, te distribueren,
weer te geven en te publiceren met het oog op het promoten van de
HUSTL-Service. HUSTL zal dit gelicentieerde gebruik binnen een commercieel
redelijke termijn nadat dergelijke Gebruikerscontent van het Platform is
verwijderd, staken. HUSTL behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel
te weigeren Gebruikerscontent te accepteren, te plaatsen, weer te geven of
te verzenden.

10.2.3 U verklaart en garandeert tevens dat u het recht hebt om de
hierboven vermelde licentie te verlenen, of dat de houder van eventuele
rechten volledig en effectief afstand heeft gedaan van al deze rechten en u
op geldige en onherroepelijke wijze het recht heeft verleend om de licentie
te verlenen. Als u Gebruikerscontent in een openbaar gedeelte van het
Platform plaatst, staat u ook toe dat een Gebruiker van het Platform deze
Gebruikerscontent voor persoonlijk gebruik opent, weergeeft, bekijkt,
opslaat en verveelvoudigt. Met inachtneming van het voorgaande behoudt de
eigenaar van dergelijke Gebruikerscontent die op het Platform wordt
geplaatst, alle rechten die op dergelijke Gebruikerscontent kunnen bestaan.

10.2.4 HUSTL is niet verplicht om Gebruikerscontent, -communicatie of
-informatie vooraf te screenen en is niet verantwoordelijk voor het
screenen of controleren van Gebruikerscontent die door een Gebruiker van
het Platform is geplaatst. HUSTL kan echter wel Gebruikerscontent
beoordelen en verwijderen die, naar eigen oordeel, in strijd is met deze
Gebruiksvoorwaarden, de toepasselijke wetten, regels of voorschriften
schendt, onrechtmatig, storend, beledigend of illegaal is, of de rechten
van Gebruikers van het Platform schendt, of de veiligheid van Gebruikers
van het Platform schaadt of in gevaar brengt. HUSTL behoudt zich het recht
voor om te voorkomen dat u zich verder toegang verschaft tot het Platform
voor het schenden van deze Gebruiksvoorwaarden of van toepassing zijnde
wetten, regels of voorschriften. HUSTL kan naar eigen oordeel actie
ondernemen met betrekking tot Gebruikerscontent die zij noodzakelijk of
passend acht, indien zij van mening is dat dergelijke Gebruikerscontent
aansprakelijkheid van HUSTL kan creëren, het merk of het publieke imago van
HUSTL kan schaden, of ervoor kan zorgen dat HUSTL de Service van haar ISP's
of andere leveranciers (geheel of gedeeltelijk) kwijtraakt.

10.2.5 HUSTL vertegenwoordigt of garandeert niet de waarheidsgetrouwheid,
nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van gebruikersinhoud en onderschrijft
geen meningen van Gebruikers van het Platform. U erkent dat elk vertrouwen
in materiaal dat door andere Gebruikers wordt geplaatst op eigen risico is.

10.2.6 Het is uw verantwoordelijkheid om de informatie in uw HUSTL-account
accuraat en bijgewerkt te houden.

C. User-to-User Communicatie en Delen (Onderschrijvingen, Reviews, etc.)

10.3.1 HUSTL kan verschillende functionaliteiten bieden zoals de
mogelijkheid tot onderschrijven en reviewen waar u uw opmerkingen en
commentaren kunt plaatsen. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle
onderschrijvingen en reviews die u geeft het enige en exclusieve eigendom
van HUSTL zal zijn en hierbij wijst u onherroepelijk toe aan HUSTL en gaat
ermee akkoord dat HUSTL het recht, titel en belang in en aan alle
onderschrijvingen en reviews toegewezen krijgt.

10.3.2 HUSTL kan ook het delen van informatie mogelijk maken door
Gebruikers toe te staan om updates te plaatsen, inclusief links naar
nieuwsartikelen en andere informatie zoals productaanbevelingen, vacatures
en andere inhoud op hun account en andere delen van het Platform.

10.3.3 HUSTL kan HUSTL-accounts sluiten of overdragen, of inhoud van deze
profielen verwijderen als de inhoud in strijd is met deze Algemene
Voorwaarden of met de IE-rechten van anderen.

D. Hyperlinks

10.4.1 Het Platform kan hyperlinks bevatten naar websites van Derden. HUSTL
is niet aansprakelijk voor de inhoud of de toegankelijkheid van dergelijke
websites. Het gebruik van of vertrouwen op deze websites is op eigen risico
van de gebruiker. U mag het Platform of de inhoud van de HUSTL niet framen
of linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HUSTL.

E. Advertenties en andere Potentiele Inkomstenbronnen

10.5.1 Sommige onderdelen van de Service kunnen nu of in de toekomst worden
voorzien van advertentie-inkomsten, pay-per-click mechanismen of andere
bronnen, en het Platform kan advertenties en promoties weergeven. Deze
advertenties kunnen gericht zijn op de inhoud van de informatie die via het
Platform is opgeslagen, op vragen die via de Services zijn gesteld of op
andere criteria. De wijze en de omvang van de advertenties op of via de
Service kunnen zonder specifieke kennisgeving voor u worden gewijzigd. In
acht nemend dat HUSTL u toegang geeft tot en het gebruik van de Service
gaat u ermee akkoord dat de HUSTL dergelijke advertenties op het Platform
mag plaatsen en/of deze advertenties in de Service mag opnemen.

F. Disclaimers

10.6.1 Het Platform en de inhoud en de Service worden geleverd "zoals het
is" en HUSTL geeft geen verklaringen, voorwaarden of garanties van welke
aard dan ook, expliciet of impliciet, over aspecten zoals, zonder
beperking, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of
garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of
geen-inbreuk, voor zover dit is toegestaan onder de toepasselijke
wetgeving. Elk vertrouwen dat op het Platform en de HUSTL-content wordt
geplaatst, is geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid en risico.

10.6.2 HUSTL garandeert niet dat de toegang tot de Service of de inhoud van
het Platform ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, dat defecten zullen
worden gecorrigeerd, of dat het Platform of de servers vrij zijn van
virussen of andere schadelijke componenten. HUSTL garandeert niet of doet
geen uitspraken over het gebruik of de resultaten van het gebruik van enige
inhoud op het Platform van juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of
anderszins. Dienovereenkomstig erkent u dat uw gebruik van het Platform op
uw eigen risico is. U (en niet HUSTL) neemt de volledige kosten van alle
noodzakelijke service, reparatie of correctie als gevolg van
computerstoringen, virussen of dergelijke voor uw rekening.

 

XI. Auteursrechten

11.1 HUSTL respecteert het auteursrecht en verwacht dat de Gebruikers
hetzelfde doen. HUSTL kan elk account van Gebruikers die herhaaldelijk
inbreuk maken of van mening zijn dat zij herhaaldelijk inbreuk maken op de
rechten van auteursrechthouders, beëindigen.

 

XII. Adverteren

12.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat HUSTL de naam van uw bedrijf, uw
logo, elk symbool gekoppeld aan uw bedrijf mag gebruiken voor reclame,
marketing, communicatiedoeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot
het noemen van u en het publiekelijk presenteren van u met inbegrip van
maar niet beperkt tot op of via het Platform of een website van Derden of
een sociaal netwerk zoals Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn.

 

XIII. Facturatievoorwaarden Affiliate

13.1 De facturatievoorwaarden omtrent Affiliate programma’s zijn opgenomen
in een separaat document die wordt verstrekt door de adverterende partij,
de Affiliate Adverteerder. De Affiliate Adverteerder is, tenzij anders
overeengekomen, verantwoordelijk voor het opstellen van de Affiliate
voorwaarden die onder andere de facturatievoorwaarden beschrijft.

 

XIV. Facturatievoorwaarden en -kosten Partners

A. Kosten in verband met partners

14.1.1 Bedrijven mogen HUSTL niet vermelden op de facturen die naar Derden
worden verstuurd.

B. Betaling partners en Derden aan HUSTL

14.2.1 De prijzen, commissies en andere vergoedingen die door HUSTL aan
partners of Derden worden gefactureerd, inclusief maar niet beperkt tot de
administratieve vergoedingen en de Commissievergoeding, worden gefactureerd
in euro's, altijd aangegeven exclusief btw, en zijn in voorkomend geval
verschuldigd, inclusief btw, en volgen de fiscale regels die in Europa van
toepassing zijn.

14.2.2 De betaling door de partners en/of Derden van de prijzen, commissies
en eventuele andere vergoedingen kan worden uitgevoerd via de
betaalmethoden die Wij op dat moment hanteren. Deze betaalmethoden kan
HUSTL naar eigen oordeel wijzigen. U erkent en gaat ermee akkoord dat de
betalingen kunnen worden verwerkt door middel van dergelijke
betaalmethoden. Door het gebruik van dergelijke betalingsmethoden, geeft u
aan dat u hebt gelezen, en dat u begrijpt en ermee instemt gebonden te zijn
aan de respectievelijke gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op
dergelijke betalingsmethoden.

14.2.3 U erkent en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle
kosten, inclusief belastingen en verwerkingskosten, in verband met uw
gebruik van de Service. Door gebruik te maken van de Service gaat u akkoord
met betaling aan HUSTL van het volledige bedrag dat is overeengekomen in
het voorstel en/of de factuur, en de bijbehorende
betalingsverwerkingskosten.

14.2.4 HUSTL gaat ermee akkoord u een volledige factuur van elke vergoeding
te verstrekken.

14.2.5 Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst door u te
worden betaald. Betalingen die aan HUSTL verschuldigd zijn, zullen, indien
niet betaald op het moment dat ze verschuldigd zijn volgens de Algemene
Voorwaarden of enige additionele voorwaarden, een vertragingsrente dragen
van 10% per jaar plus een vergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag,
met een minimum van 250 EUR. HUSTL bepaald naar eigen oordeel of ze deze
sancties daadwerkelijk doorrekenen.

14.2.6 In geval van gedeeltelijke betaling zal deze betaling eerst worden
verrekend met eventuele openstaande kosten en rentes en pas daarna met de
hoofdsom die verschuldigd is.

C. Wijzigingen in Vergoeding, facturering en betalingswijzen

14.3.1 HUSTL behoudt zich het recht voor om te allen tijde de prijzen,
commissies en eventuele andere vergoedingen (inclusief het in rekening
brengen van de Service die zij momenteel gratis verstrekt) en de
facturerings- en betalingsmethoden voor de Services te wijzigen, hetzij
onmiddellijk na plaatsing op het Platform, hetzij per e-mail aan u.

14.3.2 Op HUSTL’s eigen oordeel, kunnen oude prijzen, commissies en
eventuele andere kosten worden ‘grandfathered’, tenzij anders vermeld.

D. Disclaimers

14.4.1 ALS U DE BETALINGSMETHODEN VAN HUSTL KIEST, IS DIT OP EIGEN RISICO.
HUSTL WIJST UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEEN-INBREUK AF, EN ALLE GARANTIES DIE VOORTKOMEN
UIT HET VERLOOP VAN DE HANDEL OF HET GEBRUIK VAN DE HANDEL. HUSTL GEEFT
GEEN GARANTIE DAT DE BETALINGSMETHODEN AAN UW EISEN VOLDOEN OF DAT ZE
ONONDERBROKEN, VEILIG OF ZONDER FOUTEN BESCHIKBAAR ZIJN. SORTEERLIJST GEEFT
GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT VAN DE BETALINGSMETHODEN.

E. Beperking van Aansprakelijkheid

14.5.1 U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN,
HET VOLLEDIGE RISICO DAT VOORTVLOEIT UIT DE BETALINGSMETHODEN BIJ U BLIJFT.
ALS U EEN ANDERE PERSOON TOESTAAT OF MACHTIGT OM UW HUSTL-ACCOUNT OP
ENIGERLEI WIJZE TE GEBRUIKEN, BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR DE ACTIES DIE
DOOR DIE PERSOON WORDEN ONDERNOMEN. HUSTL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR
INCIDENTELE SCHADE, SPECIALE SCHADE, OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN
GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEGEVENS OF VERLIES VAN GOODWILL, ONDERBREKING
VAN DE DIENST, COMPUTERSCHADE OF SYSTEEMSTORING OF DE KOSTEN VAN
VERVANGENDE PRODUCTEN OF DIENSTEN, OF VOOR SCHADE VOOR PERSOONLIJK OF
LICHAMELIJK LETSEL OF EMOTIONEEL LEED ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE
GEBRUIKSVOORWAARDEN, VAN HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN
DE BETALINGSMETHODES.

 

XV. Aanvullende voorwaarden

15.1 Soms kunnen aanvullende voorwaarden of producteisen van toepassing
zijn op die producten, kenmerken of aanbiedingen. In een dergelijk geval
worden deze aanvullende voorwaarden onderdeel van deze Algemene
Voorwaarden.

 

XVI. DuurBeëindiging, Opschorting en andere Maatregelen

16.1 De Algemene Voorwaarden zijn van kracht voor een periode van 30 dagen,
aan het einde van deze periode worden ze automatisch beschouwd als
aangegaan voor onbepaalde duur tot het moment waarop u of HUSTL deze
Algemene Voorwaarden beëindigd zoals hieronder beschreven.

16.2 HUSTL of u kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen
met kennisgeving aan de ander. Bij beëindiging verliest u het recht op
toegang tot of gebruik van de Service. U bent als enige verantwoordelijk
voor het correct opzeggen van uw account. U kunt uw account te allen tijde
opzeggen door een e-mail te sturen naar info@hustl.nl met uitleg over de reden
van de opzegging, uw naam en de inlognaam van uw HUSTL-account.

16.3 HUSTL heeft naar eigen oordeel het recht om uw account op te schorten
of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Service, of
elke andere HUSTL-Service, om welke reden dan ook, op elk moment, met of
zonder reden, met of zonder kennisgeving te weigeren.

16.4 HUSTL behoudt zich het recht voor om te allen tijde de toegang tot de
Services te weigeren om welke reden dan ook.

16.5 U erkent en gaat ermee akkoord dat HUSTL geen enkele aansprakelijkheid
jegens u heeft voor enige opschorting of beëindiging.

16.6 Alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die op natuurlijke en
redelijkerwijze ook na beëindiging zouden moeten blijven bestaan blijven
bestaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, factuurvoorwaarden en
kosten, eigendomsbepalingen, garantie, disclaimers, schadeloosstelling en
beperkingen van aansprakelijkheid.

 

XVII. Disclaimers van Garanties

17.1 ALS U ERVOOR KIEST OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICE, DOET U DAT OP
EIGEN RISICO. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HUSTL ALLE GARANTIES,
VERKLARINGEN EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET,
MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES EN/OF
VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL,
AFWIJST.

17.2 U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ONS VRIJWAART VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID
DIE WIJ ANDERS JEGENS U ZOUDEN KUNNEN HEBBEN MET BETREKKING TOT OF
VOORTVLOEIEND UIT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ONZE SERVICE OM REDENEN MET
INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET FALEN VAN DE SERVICE, OF
NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD.

17.3 DE SERVICE WORDT GELEVERD "ZOALS HET IS". HUSTL GEEFT GEEN GARANTIE,
REPRESENTATIE OF VOORWAARDEN DAT (i) DE SERVICE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN;
(ii) UW GEBRUIK VAN DE SERVICE ONONDERBROKEN, VEILIG OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN;
(iii) DE RESULTATEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE ACCURAAT EN
BETROUWBAAR ZIJN; OF (iv) DAT FOUTEN IN DE SERVICE ZULLEN WORDEN VERBETERD.

17.4 GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN
VAN HUSTL OF VIA DE SERVICE, ZAL LEIDEN TOT ENIGE GARANTIE DIE NIET
UITDRUKKELIJK HIERIN IS OPGENOMEN.

17.5 U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR AL UW COMMUNICATIE EN
INTERACTIES MET ANDERE GEBRUIKERS VAN DE SERVICE EN MET ANDERE PERSONEN MET
WIE U COMMUNICEERT OF CONTACT HEEFT ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE
SERVICE.

17.6 U BEGRIJPT DAT HUSTL GEEN ENKELE POGING DOET OM DE VERKLARINGEN VAN DE
GEBRUIKERS VAN DE SERVICE TE VERIFIËREN. HUSTL GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF
GARANTIES MET BETREKKING TOT HET GEDRAG VAN GEBRUIKERS VAN DE SERVICE OF
HUN COMPATIBILITEIT MET HUIDIGE OF TOEKOMSTIGE GEBRUIKERS VAN DE SERVICE. U
GAAT ERMEE AKKOORD REDELIJKEWIJS VOORZORGSMAATREGELEN TE NEMEN IN ALLE
COMMUNICATIE EN INTERACTIES MET ANDERE GEBRUIKERS VAN DE SERVICE EN MET
ANDERE PERSONEN MET WIE U COMMUNICEERT OF IN CONTACT KOMT ALS GEVOLG VAN UW
GEBRUIK VAN DE SERVICE.

 

XVIII. Beperkingen van de Aansprakelijkheid

18.1 Via HUSTL Services kunnen Gebruikers mogelijk inhoud over een Derde
partij plaatsen. HUSTL is niet aansprakelijk jegens Derden voor enige
inhoud die is geplaatst of bekeken op het Platform of Services van HUSTL.
Voor uw gemak volgen hieronder enkele belangrijke details van deze Algemene
Voorwaarden die van invloed zijn op uw rechten en rechtsmiddelen:

18.1.1 Onze Service omvat gebieden waar Gebruikers inhoud kunnen plaatsen
over een persoon of bedrijf. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het
plaatsen van deze inhoud;

18.1.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor contracten, contractuele
verplichtingen of andere verplichtingen die kunnen ontstaan door de wet of
de werking van de wet, als gevolg van een arbeids- of commerciële relatie,
ongeacht of deze geformaliseerd is, tussen Gebruikers;

18.1.3 Ondanks dat Wij ons het absolute recht voorbehouden om op elk moment
en om welke reden dan ook inhoud te verwijderen, te screenen of te bewerken
zonder enige kennisgeving aan u of een betrokken partij, zijn Wij niet
verplicht om enige inhoud die op of via de Service is geplaatst te
bekijken, te screenen, te bewerken, te controleren of te verwijderen;

18.1.4 Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor enige Gebruikerscontent die is geplaatst,
opgeslagen, geüpload of verzonden via de Service, of voor enig verlies of
schade die zich kan voordoen als gevolg van dergelijke Gebruikerscontent,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot laster, smaad, onwaarheden,
obsceniteit, of godslastering;

18.1.5 Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor enige claim, actie, petitie, eis tot arbitrage of
rechtszaak waarin wordt beweerd dat er sprake is van letsel of schade als
gevolg van het gebruik van de Service, ongeacht of deze voortvloeit uit een
onrechtmatige daad, een contract of de wet;

18.1.6 U gaat ermee akkoord geen enkele andere Gebruiker van HUSTL
aansprakelijk te stellen voor negatieve of kritische opmerkingen, met
uitzondering dat u een Gebruiker niet hoeft vrij te waren als deze handelt
in strijd met de Algemene Voorwaarden of ander beleid dat vermeld staat op
het Platform;

18.1.7 HUSTL is in geen geval aansprakelijk voor een Gebruiker en voor
inhoud dat is geplaats, ingediend of verzonden door een andere Gebruiker,
zelfs als die inhoud in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of andere
beleidslijnen die zijn vermeld op ons Platform, en HUSTL neemt geen actie
om die inhoud te verwijderen of het HUSTL-account op te heven;

18.1.8 Uw mogelijkheid om gebruik te maken van onze Service is een
privilege, niet een recht, en Wij behouden ons het recht voor om elke actie
te nemen die Wij juist achten, zonder voorafgaande kennisgeving, om
schending, bepalingen, en alle vermeende schendingen van deze
gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet naar eigen oordeel
respectievelijk te voorkomen, af te dwingen en te corrigeren.

18.2 U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET,
HET VOLLEDIGE RISICO DAT VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN
DE SERVICE EN ELK CONTACT DAT U HEBT MET ANDERE GEBRUIKERS VAN HUSTL,
PERSOONLIJK OF ONLINE, BIJ U LIGT. NOCH HUSTL, NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE
BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE SERVICE ZAL
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INCIDENTELE SCHADE, SPECIALE SCHADE, OF
GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEGEVENS OF
VERLIES VAN GOODWILL, ONDERBREKING VAN DE SERVICE, COMPUTERSCHADE OF
SYSTEEMSTORING OF DE KOSTEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF DIENSTEN, OF VOOR
ENIGE SCHADE VOOR PERSOONLIJK OF LICHAMELIJK LETSEL OF EMOTIONEEL LEED ALS
GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN, VAN HET GEBRUIK VAN OF HET
NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SERVICE OF COLLECTIEVE INHOUD, VAN ENIGE
COMMUNICATIE, INTERACTIE OF ONTMOETING MET ANDERE GEBRUIKERS VAN DE SERVICE
OF ANDERE PERSONEN MET WIE U COMMUNICEERT OF CONTACT HEEFT ALS GEVOLG VAN
UW GEBRUIK VAN DE SERVICE, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT,
ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF
ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, ONGEACHT OF HUSTL INGELICHT IS OVER DE
MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ZELFS ALS EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL DAT
HIERIN WORDT BESCHREVEN, NIET AAN HET WEZENLIJKE DOEL ERVAN BLIJKT TE
VOLDOEN

18.3 ONDER GEEN OMSTANDIGHEDEN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HUSTL ONSTAAN
UIT OF IN VERBAND MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN UW GEBRUIK VAN DE SERVICE
HOGER WORDEN DAN DE HOOGSTE VAN (i) DE HOEVEELHEID DAT U BETAALD HEBT OF
VERSCHULDIGD BENT VIA HET PLATFORM OF SERVICE IN DE MAANDEN SINDS HET
WORDEN VAN EEN KLANT BIJ HUSTL EN HET VOORVAL MET EEN MAXIMUUM VAN DE
LAATSTE 12 MAANDEN, OF (ii) 100,00 EUR.

 

XIX. Schadeloosstelling

19.1 U gaat ermee akkoord HUSTL, haar bestuurders, werknemers, agenten en
vertegenwoordigers en die van haar dochterondernemingen, filialen of Derde
partijen vrij te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle
aansprakelijkheden, schade, verliezen, uitgaven, eisen, vorderingen,
rechtszaken of honoraria, kosten en uitgaven (met inbegrip van
advocaatkosten) die op enige wijze voortvloeien uit of verband houden met
uw gedrag, gebruik van de Service en HUSTL content, schending van deze
gebruiksvoorwaarden of enige andere overeenkomst die door en tussen u en
HUSTL is aangegaan, van eventuele convenanten, garanties of verklaringen
die daarin zijn opgenomen of van enige toepasselijke wet- of regelgeving
bij toegang tot of gebruik van de Service en de inhoud van HUSTL.

19.2 In het geval dat u het Platform of Service, of enig deel daarvan,
gebruikt op een manier die niet door HUSTL is toegestaan of als u
anderszins inbreuk maakt op IE-rechten of andere rechten met betrekking tot
andere Gebruikers, gaat u ermee akkoord HUSTL, haar dochterondernemingen,
gelieerde ondernemingen, licentiegevers en vertegenwoordigers te vrijwaren
en schadeloos te stellen voor alle verliezen, uitgaven, kosten van schade,
met inbegrip van advocatenkosten, die door hen worden gemaakt als gevolg
van onbevoegd gebruik van het Platform of Service en/of uw inbreuk of
vermeende inbreuk op deze Algemene Voorwaarden.

 

XX. Deze overeenkomst

20.1 Met uitzondering van het feit dat deze kunnen worden aangevuld met
aanvullende HUSTL-beleidsregels, richtlijnen, normen of voorwaarden voor
een specifiek product, kenmerk, dienst of aanbod, vormen deze Algemene
Voorwaarden de volledige en exclusieve overeenkomst tussen HUSTL en u met
betrekking tot het Platform of de Service. Deze Algemene Voorwaarden
vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen
HUSTL en u met betrekking tot de Service.

 

XXI. Overdracht

21.1 U mag geen rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Algemene
Voorwaarden van rechtswege of anderszins overdragen of delegeren zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van HUSTL. Wij mogen alle rechten en
verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden vrij overdragen of
delegeren, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
We kunnen ook, bij wijze van eenzijdige novatie, HUSTL vervangen door een
Derde partij die onze rechten en verplichtingen onder deze
Gebruiksvoorwaarden op zich neemt.

 

XXII. Mededelingen

22.1 Aangezien HUSTL vereist dat u een e-mailadres opgeeft, bent u
verantwoordelijk voor het verstrekken van HUSTL met uw meest actuele
e-mailadres.

22.2 In het geval dat het laatste e-mailadres dat u aan HUSTL hebt
verstrekt niet geldig is, of om welke reden dan ook niet in staat is om u
kennisgevingen te bezorgen die op grond van deze overeenkomst vereist of
toegestaan zijn, geldt de verzending van de e-mail met een dergelijke
kennisgeving door HUSTL desalniettemin als een effectieve kennisgeving.

22.3 U kunt kennisgeving doen aan HUSTL

(i) via e-mail op het volgende adres: info@hustl.nl;

(ii) via een brief die wordt afgeleverd op het volgende adres: Oudenoord
330 (C1.84), 3513EX, Utrecht. Deze kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan
wanneer HUSTL deze daadwerkelijk heeft ontvangen.

 

XXIII. Digitale Communicatie

23.1 De communicatie tussen u en HUSTL maakt gebruik van elektronische
middelen, of u nu het Platform of de Services bezoekt of HUSTL-e-mails
verzendt, of dat HUSTL-berichten plaatst via het Platform of Services, of
met u communiceert via e-mail.

23.2 Voor contractuele doeleinden stemt u (i) in met het ontvangen van
mededelingen van HUSTL in digitale vorm; en (ii) stemt u ermee in dat alle
voorwaarden, bepalingen, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en
alle andere mededelingen die HUSTL digitaal aan u verstrekt, voldoen aan
alle wettelijke vereisten waaraan dergelijke mededelingen zouden voldoen
als ze schriftelijk zouden zijn.

 

XXIV. Geschillenregeling en toepasselijk recht

24.1 Deze Algemene Voorwaarden, de toegang tot of het gebruik van het
Platform of Service, en alle niet-contractuele verplichtingen die
voortvloeien uit of verband houden met deze, worden beheerst door en
geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht.

 

XXV. Bepalingen en titels

25.1 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, in strijd
met een andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden of anderszins
onafdwingbaar wordt bevonden, blijven de Algemene Voorwaarden van kracht
alsof ze zijn aangegaan zonder dat die onafdwingbare bepaling erin is
opgenomen. Indien twee of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
geacht worden in strijd te zijn met elkaars werking, heeft HUSTL als enige
het recht om te kiezen welke bepaling van kracht blijft. Titels in deze
Algemene Voorwaarden dienen slechts als referentie en zullen niet worden
gebruikt bij de constructie en/of interpretatie ervan.

 

XXVI. Verhouding HUSTL en Maintain Design

26.1 HUSTL is de handelsnaam die gebruikt wordt voor een specifiek
onderdeel van het hoofdbedrijf genaamd Maintain Design. HUSTL kan gezien en
behandeld worden als een op zichzelf staand bedrijf. HUSTL valt enkel onder
Maintain Design vanwege administratieve redenen. Deze Algemene Voorwaarden
is daarom enkel toepasselijk voor de bedrijfsonderdelen die onder de HUSTL
vallen.

 

XXVII. Contactgegevens HUSTL

Naam: HUSTL / Maintain Design
Adres: Oudenoord 330 (C1.84), 3513EX, Utrecht
E-mail: info@hustl.nl.
Kvk: 72170522


Laatst bijgewerkt: 21-08-2020